02433 234 292 -  thuanphatvietnam@gmail.com

 

 S-Farm & Habio Feed

 
THÀNH CÔNG CÙNG TRANG TRẠI VIỆT
 Giúp cải thiện khẩu phần ăn và thúc đẩy tăng trưởng
 
 
Blueprint: Responsive Full Width Tabs
img01
img01

S.FARM F4

HỖN HỢP NGŨ CỐC
- Dùng cho heo từ 60kg. - xuất chuồng
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img02

HABIO FEED H.23+

THỨC ĂN HỖN HỢP CAO CẤP
- Dùng cho heo siêu nạc từ 12-30kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3200 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img03

HABIO FEED H.23

THỨC ĂN HỖN HỢP CAO CẤP
- Dùng cho heo siêu nạc từ 15-50kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3200 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img01

HABIO FEED H.23F

THỨC ĂN HỖN HỢP VIÊN CHO HEO SIÊU - FCR1.4
- Dùng cho heo siêu - FCR1.4 từ 10-30kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3200 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img02

HABIO FEED H.23WIN

THỨC ĂN HỖN HỢP CAO CẤP
- Dùng cho heo siêu từ 8-25kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3200 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img03

HABIO FEED H.25

THỨC ĂN HỖN HỢP VIÊN CHO HEO SIÊU NẠC
- Dùng cho heo siêu nạc từ 50kg-xuất chuồng.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3100 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01

HABIO FEED H.202

THỨC ĂN HỖN HỢP VIÊN CHO HEO
- Dùng cho heo từ 15kg đến 30kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3100 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img02

HABIO FEED H.202A

THỨC ĂN HỖN HỢP VIÊN CHO HEO
- Dùng cho heo từ 15kg đến 50kg
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3200 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img03

HABIO FEED H.202F

THỨC ĂN HỖN HỢP VIÊN CHO HEO
- Dùng cho heo từ 15kg đến 30kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3100 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/k.

img01

HABIO FEED H.203

THỨC ĂN HỖN HỢP VIÊN CHO HEO
- Dùng cho heo từ 50kg đến xuất chuồng.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3000 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img02

HABIO FEED H.203A

HỖN HỢP VIÊN ĐẶC BIỆT CHO HEO
- Dùng cho heo từ 20kg đến xuất chuồng.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3100 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img03

HABIO FEED H.206

THỨC ĂN HỖN HỢP VIÊN CHO HEO NÁI NUÔI CON
- Dùng cho heo nái từ sau sinh đến cai sữa.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2900 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01

HABIO FEED H.207

THỨC ĂN HỖN HỢP VIÊN CHO HEO NÁI CHỬA & CHỜ PHỐI
- Dùng cho heo giai đoạn nái chửa và chờ phối.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3100 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img02

S.FARM S.582

HỖN HỢP ĐẬM ĐẶC CHO HEO
- Dùng cho heo từ 10kg đến xuất chuồng.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img03

S.FARM S.582A

HỖN HỢP ĐẬM ĐẶC CHO HEO
- Dùng cho heo đang tập ăn(5kg) đến xuất chuồng.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01

S.FARM S.586-Loại 5kg

HỖN HỢP ĐẬM ĐẶC CHO HEO
- Dùng cho heo đang tập ăn(5kg) đến xuất chuồng.
- Khối lượng tịnh: 05kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img02

S.FARM S.586-Loại 25kg

HỖN HỢP ĐẬM ĐẶC CHO HEO
- Dùng cho heo đang tập ăn(5kg) đến xuất chuồng.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img03

S.FARM S.588

HỖN HỢP ĐẬM ĐẶC CHO HEO THỊT
- Dùng cho heo đang tập ăn(5kg) đến xuất chuồng.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01

S.FARM S.680+

HỖN HỢP VIÊN ĐẶC BIỆT CHO HEO
- Dùng cho heo đang tập ăn(5 ngày tuổi) đến 15kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3300 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img02

S.FARM S.680F

HỖN HỢP VIÊN ĐẶC BIỆT CHO HEO CON TẬP ĂN
- Dùng cho heo đang tập ăn(5 ngày tuổi) đến 7kh.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3200 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img03

S.FARM S.681

HỖN HỢP VIÊN CHO HEO THỊT
- dùng cho heo từ 15kg đến 30kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3100 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img01

S.FARM S.681A

HỖN HỢP VIÊN ĐẶC BIỆT CHO HEO
- nở mông - hồng thịt dùng cho heo từ 15kg đến 50kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3200 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img02

S.FARM S.681F

HỖN HỢP VIÊN CHO HEO
- dùng cho heo từ 15kg đến 30kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3100 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img03

S.FARM S.682

HỖN HỢP VIÊN CHO HEO THỊT
- dùng cho heo từ 30kg đến xuất chuồng.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3000 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01

S.FARM S.682A

HỖN HỢP VIÊN ĐẶC BIỆT CHO HEO
- nở mông - hồng thịt dùng cho heo từ 20kg đến xuất chuồng.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3100 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img02

S.FARM S.685+

HỖN HỢP VIÊN ĐẶC BIỆT CHO HEO SIÊU NẠC
- dùng cho heo từ 12kg đến 30kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3200 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img03

S.FARM S.685

HỖN HỢP VIÊN CHO HEO SIÊU NẠC
- dùng cho heo từ 15kg đến 50kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3200 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img01

S.FARM S.685A

HỖN HỢP VIÊN CHO HEO SIÊU NẠC
- dùng cho heo từ 15kg đến 50kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3200 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img02

S.FARM S.685F

HỖN HỢP ĐẶC BIỆT CHO HEO SIÊU FCR1.4
- dùng cho heo từ 10kg đến 30kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3200 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img03

S.FARM S.685WIN

HỖN HỢP ĐẶC BIỆT CHO HEO SIÊU FCR1.4
- dùng cho heo từ 8kg đến 25kg.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3200 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: Colistin sulphate tỉ lệ từ 2-20mg/kg.

img01

S.FARM S.686

HỖN HỢP VIÊN CHO HEO SIÊU NẠC
- dùng cho heo từ 50kg đến xuất chuồng.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3100 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img02

S.FARM S.687

THỨC ĂN HỖN HỢP VIÊN CHO HEO NÁI CHỬA & CHỜ PHỐI
- dùng cho heo từ 24 tuần tuổi đến 2 tuần trước đẻ.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3100 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img03

S.FARM S.688

HỖN HỢP VIÊN CHO HEO NÁI NUÔI CON
- dùng cho heo nái từ sau sinh đến cai sữa.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2900 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01

S.FARM S.689

HỖN HỢP VIÊN CHO HEO THỊT
- dùng cho heo từ 30kg đến khi xuất chuồng.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2850 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01
img04

HABIO FEED H.30

THỨC ĂN HỖN HỢP ĐẶC BIỆT DÀNH CHO GÀ GỘT
- Dùng cho gà từ 1 đến 28 ngày tuổi.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3050 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: BMD(min-max): 4-50mg.

img05

HABIO FEED H.35

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ ĐẺ SIÊU TRỨNG
- Dùng cho gà đẻ từ 19 tuần tuổi đến loại.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img06

HABIO FEED H.35A

HỖN HỢP CHO GÀ ĐẺ SIÊU TRỨNG
- Dùng cho gà đẻ từ 19 tuần tuổi đến loại.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img06

HABIO FEED H.37

THỨC ĂN HH CHO GÀ MÀU
- Dùng cho gà màu từ 1 ngày tuổi đến XC.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2950 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: có.

img06

HABIO FEED H.40

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ LÔNG MÀU
- Dùng cho gà màu từ 1 ngày tuổi đến xuất bán.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2900 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img06

S.FARM S.380

HỖN HỢP ĐẶC BIỆT DÀNH CHO GÀ GỘT
- Dùng cho gà từ 1 ngày tuổi đến 28 ngày tuổi.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3050 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: BMD(min-max): 4-50mg.

img06

S.FARM S.381

HỖN HỢP CHO GÀ THỊT
- Dùng cho gà từ 1 đến 14 ngày tuổi.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3050 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: BMD(min-max): 4-50mg.

img06

S.FARM S.382

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ THỊT - dạng mảnh
- Dùng cho gà từ 15 đến 28 ngày tuổi.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3100 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: BMD(min-max): 4-50mg.

img06

S.FARM S.383

HỖN HỢP THỨC ĂN CHO GÀ THỊT
- Dùng cho gà từ 29 đến 42 ngày tuổi.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3150 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img06

S.FARM S.384

HỖN HỢP THỨC ĂN CHO GÀ THỊT - VỖ BÉO
- Dùng cho gà từ 42 ngày tuổi đến xuất bán.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3200 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img06

S.FARM S.385

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ LÔNG MÀU
- Dùng cho gà lông màu từ 1 đến 28 ngày tuổi.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3000 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: BMD(min-max): 4-50mg.

img06

S.FARM S.386

HỖN HỢP VIÊN CHO GÀ LÔNG MÀU
- Dùng cho gà lông màu từ 29 ngày tuổi đến xuất bán.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3000 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img06

S.FARM S.387

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ LÔNG MÀU - dạng mảnh
- Dùng cho gà lông màu từ 1 ngày tuổi đến xuất bán.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2950 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img06

S.FARM S.387V

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ LÔNG MÀU - dạng viên
- Dùng cho gà lông màu từ 29 ngày tuổi đến xuất bán.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2950 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img06

S.FARM S.585

THỨC ĂN ĐẬM ĐẶC CHO GÀ THỊT
- Dùng cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2700 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01
img02

S.FARM F4+

HỖN HỢP NGŨ CỐC
- Dùng cho ngan, vịt vỗ béo từ 30 đến xuất bán.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img06

HABIO FEED H.60

THỨC ĂN HỖN HỢP CAO CẤP CHO NGAN, VỊT THỊT
- Dùng cho ngan, vịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3000 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01

HABIO FEED H.62

THỨC ĂN HỖN HỢP CAO CẤP CHO NGAN, VỊT THỊT
- Dùng cho ngan, vịt thịt từ 1 đến 21 ngày tuổi.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3000 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01

HABIO FEED H.63A

THỨC ĂN HỖN HỢP CAO CẤP CHO NGAN, VỊT THỊT
- Dùng cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3000 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không có.

img01

HABIO FEED H.63B

THỨC ĂN HỖN HỢP CAO CẤP CHO NGAN, VỊT THỊT
- Dùng cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không có.

img01

HABIO FEED H.64

HỖN HỢP CAO CẤP CHO NGAN, VỊT ĐẺ SIÊU TRỨNG
- Dùng cho ngan, vịt đẻ từ 19 tuần tuổi đến loại.
- Khối lượng tịnh: 40kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không có.

img01

HABIO FEED H.888

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO NGAN, VỊT ĐẺ
- Dùng cho ngan, vịt đẻ giai đoạn từ 4 đến 18 tuần tuổi.
- Khối lượng tịnh: 40kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01

HABIO FEED H.888A

HỖN HỢP CHO CHO NGAN, VỊT ĐẺ
- Dùng cho ngan, vịt đẻ giai đoạn hậu bị từ 8 đến 18 tuần tuổi.
- Khối lượng tịnh: 40kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01

S.FARM S.881

THỨC ĂN HH CHO NGAN, VỊT THỊT
- Dùng cho ngan, vịt từ 1 đến 21 ngày tuổi.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3000 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01

S.FARM S.882

HỖN HỢP CHO NGAN, VỊT THỊT
- Dùng cho ngan, vịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3000 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không .

img01

S.FARM S.882A

HỖN HỢP CHO NGAN, VỊT THỊT
- Dùng cho ngan, vịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01

S.FARM S.883

HỖN HỢP CHO NGAN, VỊT THỊT
- Dùng cho ngan, vịt thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 3000 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không .

img01

S.FARM S.888

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO NGAN, VỊT ĐẺ
- Dùng cho ngan, vịt đẻ giai đoạn từ 4 đến 18 tuần tuổi.
- Khối lượng tịnh: 40kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không có.

img01

S.FARM S.888A

HỖN HỢP CHO NGAN, VỊT ĐẺ GIAI ĐOẠN HẬU BỊ
- Dùng cho ngan, vịt đẻ gđ hậu bị từ 8 đến 18 tuần tuổi.
- Khối lượng tịnh: 40kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không có.

img01

S.FARM S.888F

HỖN HỢP CHO NGAN, VỊT ĐẺ SIÊU TRỨNG
- Dùng cho ngan, vịt siêu trứng từ 19 tuần tuổi đến loại.
- Khối lượng tịnh: 40kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không.

img01
img02

S.FARM S.889-FA

THỨC ĂN HỖN HỢP ĐẶC BIỆT CHO BÒ SỮA CAO SẢN
- Dùng cho bò sữa cao sản.
- Khối lượng tịnh: 40kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2800 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không có.

img06

S.FARM S.890

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO BÒ THỊT
- Dùng bò nuôi lấy thịt.
- Khối lượng tịnh: 25kg.
- Năng lượng trao đổi(min): 2700 Kcalo/kg.
- Kháng sinh, hóa dược: không có.

 
logo thuan phat white
CÔNG TY CP THUẬN PHÁT VIỆT NAM
 
iso 9001 2015
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

 

TRỤ SỞ CHÍNH:

- Nhà Máy Thức Ăn Chăn Nuôi số 1
Cụm CN Quất Động, Thường Tín, HN.
Tel: 02433 234 292
Fax: 02433 234 294
thuanphatvietnam@gmail.com

 

CHI NHÁNH:

- Nhà Máy Thức Ăn Chăn Nuôi số 2
Tiểu khu Phú Mỹ, H.Phú Xuyên, HN.
Tel: 02433 854 416
Fax: 02433 854 842
thuanphatvietnam@gmail.com